Correcte omgang met jouw gegevens

Wetgevend kader

Ons gegevensbeleid houdt zich aan:

de regelgeving van de verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens van 27 april 2016 (algemene verordening gegevensbescherming); de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing zou zijn.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We mogen jouw gegevens maar zolang bewaren als noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor we jouw gegevens verzamelden.

Welke rechten heb je als betrokkene?
Je hebt verschillende rechten:

- Je hebt een recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Op deze manier kan je nagaan welke persoonsgegevens we over jou verwerken.
- Je hebt een recht op rectificatie van jouw persoonsgegevens. Op deze manier kan je onjuiste persoonsgegevens die we over jou verwerken, laten verbeteren.
- Je hebt een recht op wissing van jouw persoonsgegevens. Dit recht staat je toe dat Kappersafspraak.be jou zal ‘vergeten’ en dat we alle gegevens die we over jou hebben, verwijderen. We zijn niet altijd verplicht om jouw gegevens te wissen wanneer je hierom verzoekt. Dit hoeft slechts in de gevallen bepaald door de wetgeving.
- Je hebt een recht op beperking van de jou betreffende verwerking. Op deze manier kan je ons verzoeken om de verwerking die we uitvoeren te beperken. We blijven dus jouw gegevens bewaren maar het gebruik ervan zal strikter worden. We zijn niet altijd verplicht om zulk verzoek in te willigen. Dit hoeft slechts in de gevallen bepaald door de wetgeving.
- Je hebt een recht tegen de verwerking bezwaar te maken. Op deze manier kan je je verzetten tegen de verdere verwerking door Kappersafspraak.be van jouw gegevens. We zijn niet altijd verplicht om zulk verzoek in te willigen. Dit recht kan enkel uitgeoefend worden wanneer we jouw gegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang of voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
- Je hebt een recht steeds je toestemming in te trekken indien de verwerking plaatsvindt op basis van jouw toestemming.
- Je hebt een recht om je te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor wervings- en communicatiedoeleinden.
- Je hebt een recht op gegevensoverdraagbaarheid. Op deze manier heb je de mogelijkheid om persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht vult het recht op inzage aan. Het biedt je een manier om jouw persoonsgegevens zelf gemakkelijk te beheren en opnieuw te gebruiken. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op jouw toestemming of op een overeenkomst die je met Kappersafspraak.be hebt afgesloten.
- Je kan je verzoek m.b.t. je rechten of vragen over privacy richten aan: Kappersafspraak.be via mail op [email protected]

Als je een klacht wenst in te dienen kan dat bij de toezichthoudende overheid. Voor België is dit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
[email protected]
tel 0032 2 247 48 00