Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kappersafspraak.be

Tot stand gekomen op 1 januari 2022.

Algemene Voorwaarden Kappersafspraak.be, gevestigd aan Wesselbend 44, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0806.145.818

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld. Kappersafspraak.be: Kappersafspraak.be, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0806.145.818

Artikel 1 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere Overeenkomst gesloten tussen Kappersafspraak.be en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Kappersafspraak.be, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wo-rdt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Kappersafspraak.be en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Kappersafspraak.be zijn overeengekomen.

Indien Kappersafspraak.be niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Kappersafspraak.be in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en/of offertes van Kappersafspraak.be zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een

termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

Kappersafspraak.be kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Kappersafspraak.be daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kappersafspraak.be anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Kappersafspraak.be niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod van Kappersafspraak.be

Artikel 4 Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd danwel onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5 Beëindiging overeenkomst

Kappersafspraak.be en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

Zowel Kappersafspraak.be als de Opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

Artikel 6 Verlenging overeenkomst

De Opdrachtgever kan de Overeenkomst te allen tijde verlengen, tenzij betaling plaats heeft gevonden middels automatische incasso, met inachtneming de aanvang van de nieuwe termijn.

Bij automatische incasso wordt de termijn stilzwijgend verlengd.

Na het verstrijken van de Overeenkomst van bepaalde tijd, wordt deze automatisch omgezet naar een Overeenkomst voor onbepaalde tijd (gratis).

Restitutie vindt niet plaats indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds wil opzeggen.

Artikel 7 Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Kappersafspraak.be de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Kappersafspraak.be zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Kappersafspraak.be de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Kappersafspraak.be daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Kappersafspraak.be proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Kappersafspraak.be zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Kappersafspraak.be kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Kappersafspraak.be zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 8 Uitvoering overeenkomst

Kappersafspraak.be zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Kappersafspraak.be heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Kappersafspraak.be heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Kappersafspraak.be het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Kappersafspraak.be niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Kappersafspraak.be het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Kappersafspraak.be

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Kappersafspraak.be het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9 Advertenties

De Opdrachtgever heeft na registratie van het premium account het recht om op de Website advertenties te plaatsen. Voor het plaatsen van advertenties brengt Kappersafspraak.be vaste kosten in rekening.

Met het gratis account wordt de Opdrachtgever beperkt in haar opties. Het plaatsen van advertenties zit dan niet inbegrepen in het pakket. De opdrachtgever is genoodzaakt over te gaan tot het premium account indien men advertenties wil plaatsen.

Kappersafspraak.be kan op verzoek van de Opdrachtgever een advertentie extra laten opvallen. Kappersafspraak.be brengt hiervoor exta kosten in rekening.

Kappersafspraak.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de advertenties. De advertenties zijn afkomstig van de Opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de inhoud en informatie van hun advertenties.

De Opdrachtgever garandeert dat de door hem verstrekte informatie en de inhoud van de advertentie juist, volledig en niet onrechtmatig is. De Opdrachtgever garandeert daarnaast dat de door hem verstrekte informatie en de inhoud van de advertentie niet:

in strijd is met de wetgeving;

een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;

een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;

discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;

illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.

Kappersafspraak.be is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Kappersafspraak.be is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Kappersafspraak.be kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 10 Account

Om gebruik te kunnen maken van het plaatsen van advertenties op de website op Kappersafspraak.be dient de Opdrachtgever een account aan te maken. Indien het account wordt aangemaakt voor minimaal een half jaar of een jaar dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Het gratis account wordt hierin beperkt.

De Opdrachtgever dient hierbij zijn persoonlijke gegevens in te vullen. Onder deze gegevens vallen bijvoorbeeld een telefoonnummer, een korte omschrijving van het bedrijf, een e-mailadres, openingstijden, social mediaaccounts, foto's en acties.

De Opdrachtgever beheert zijn account en dient deze naar waarheid en zelf in te richten, ook qua actualisatie.

Het is Opdrachter niet toegestaan om foto's of afbeeldingen te plaatsen die geen eigendom zijn.

Het is niet toegestaan om de inloggegevens aan derden te verstrekken en/of om de inloggegevens van derde te gebruiken.

Kappersafspraak.be is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en/of informatie die op de profielpagina van de Opdrachtgever of door een bezoeker middels een beoordeling is geplaatst.

Artikel 11 Honorarium

Het Honorarium en/of tarieven zijn in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Kappersafspraak.be

Van alle bijkomende kosten zal Kappersafspraak.be tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

Kappersafspraak.be behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Kappersafspraak.be behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Geheimhouding

Zowel Kappersafspraak.be als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 13 Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Kappersafspraak.be verstrekt, zal Kappersafspraak.be zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Kappersafspraak.be handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Kappersafspraak.be zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens